06-01-2018: Sjlagerkonkoer en Prins oetrope

Nog effe en den is ’t eindelik zoa wuud. Dit jaor höbbe weer ôs muzikaalste en belangriekste evenement verplaatst nao Zaoterdig 6 jannewarie 2018.

Òm 19.33 oer begintj in Zaal de Pejjerhaof ’t sjlagerkonkoer van de Aester Sjaelen Uul mit aansjloetend ’t oetrope van de nuje Prins van Pej

De dames van “ Knap Vals “ zeen d’r op gebrandj òm de titel väör de 2de kieër op riej in de wach te sjleipe, mer ze kriege ’t zeker neet kedoo van de angere deilnummers.
Waat dach geer van “Peyer Haop, “de Paersjtalzèngers” en “Biej Lei oet de Wei” ouch zie höbbe al ein paar kieër gewonne en weite wiej sjoan det is. Of gaon de “Awd Prinse” dit jaor mit de ieër gaon sjtrieke ???
Det ’t ein sjpannende en gezellige muzikale strijd geit waere is zeker. De jury zal ’t dit jaor erg moeilijk gaon kriege. Wiltj geer dit mit belaeve, komtj den op 6 jannewarie kieke!!!

Auch de 11 prinsekandidate höbbe al werm kènne drejje mit de ròndjgangk langs alle kefee’s van ’t Prinseriek Pej. Der woor zelfs ein tekort aan läötjes, zoaväöl minse höbbe gesjtumd oppe nuje Prins 2018.
Waem wäörd de opvolger van Prins Peter II , en moog de Pejjer luuj väörgaon in de vastelaovendj?
Nao ’t oetroope van de nuje prins stuit d’r nog ein verrassings optraeje op ’t programma en daonao zörgt de DJ väör de sjoanste vastelaovesmeziek.

Dus sjrief euch al allemaol 6 jannewarie 2018 om 19.33 oer inne agenda, inne tillefoon of nog gewuen oppe kalender. Same make weer der den eine sjoane aovendj van mit eine fantastische sjlager en geweldige Prins 2018!!!