Sjlagerconcours 7 januari 2017

Nag effe en den is ’t eindelik zoa wuut. Dit jaor höbbe weer ós muzikaalste en belangriekste evenement verplaatstj nao Zaoterdig 7 januari.

Óm 19.33 oer begintj in Zaal de Pejjerhaof ’t sjlagerconcours van De Aester Sjaelen Uul mit aansloetendj ’t oetrope van de nuje Prins van Pej.

De groep “De Pejjer Haop “ is d’r op gebrandj óm de titel väör de 2dje kieër op rie inne wach te sleipe, mer ze kriege ’t zeker neet cadeau van de angere deilnummers.

Waat dach geer van “de Paersjtalzèngers” en “Biej Lei oet de Wei”? Ouch zie höbbe al ein paar kieër gewónne en weite wie sjoan det is. Mer mesjien gaon waal de dames van “Knap Vals” dit jaor mit de ieër strieke of zal “de Raod ” zelf de sjlager wènne???

Det ’t eine spannendje en gezellige muzikale stried geitj waere is zeker. De jury zal ’t dit jaor erg moeilijk gaon kriege. Wiltj geer dit mit belaeve, kómtj den op 7 januari kieke!!!

Ouch de 11 prinsekandidate höbbe al werm kónne drejje mit de róndjgank langs alle café’s van ’t Prinseriek Pej. D’r woor zelfs ein tekort aan läötjes, zoaväöl minse höbbe gestömdj oppe nuje Prins 2017.

Waem weurtj de opvolger van Prins Marcel II en moog de Pejjer luuj väörgaon in de vastelaovendj?

Nao ’t oetoope van de nuje prins stuitj d’r nag ein verrassings optraeje op ’t programma en daonao zörgtj de DJ väör de sjoanste vastelaovesmeziek.

Dus sjrief uch al allemaol 7 januari 2017 óm 19.33 oer inne agenda, inne telefoon of nag gewuuen oppe kalender. Same make weer d’r den eine sjoane aovendj van mit eine fantastische sjlager en geweldige Prins 2017!!!

Sjregkedek